Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor dienstverlening door Max Cosmetics B.V., geldend vanaf 1-1-2017

 

 1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen Max Cosmetics Nederland, daaronder begrepen diens werknemers, en de klant, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst(en) aan de klant of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, en/of zijn aanwezig in de wachtkamer en/of worden op verzoek toegezonden.
 2. Max Cosmetics Nederland is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de klant plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Max Cosmetics Nederland is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid BW zijn niet van toepassing.
 3. De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de klant, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de klant worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).
 4. Max Cosmetics Nederland geeft, tenzij anders door hem aangegeven, voorafgaand aan de behandeling een begroting van de behandelkosten. Hierbij is altijd een meerprijs mogelijk voor het verrichten van tandheelkundige behandelingen die vooraf niet voorzien waren. In het geval zulks ook daadwerkelijk moet worden uitgevoerd zal de klant daarover worden geïnformeerd.
 5. Wanneer niet tijdig het eindbedrag voor plaatsing van de facings en aanvullende behandelkosten op de rekening van Max Cosmetics Nederland is overgemaakt of contant is betaald, zal Max Cosmetics Nederland de afspraak voor plaatsing annuleren. Klant blijft onverminderd het volledige afgesproken bedrag schuldig aan Max Cosmetics Nederland.
 6. Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 72 uur voor de afspraak te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal Max Cosmetics Nederland de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling in rekening brengen zulks met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro) per 30 minuten gereserveerde tijd.
 7. Wanneer de patiënt te laat op de afspraak verschijnt, zal de behandeling op dat moment niet kunnen doorgaan tenzij de planning dit toestaat. Hierbij zal de zorgverlener de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling in rekening brengen zulks met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro) per 30 minuten gereserveerde tijd.
 8. 50% van de betaling dient voor de eerste tandheelkundige afspraak voldaan te zijn. De overige 50% voor aanvang tweede tandheelkundige afspraak. De door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is Max Cosmetics Nederland te allen tijde gerechtigd een aanbetaling te verlangen.
 9. Max Cosmetics Nederland behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van gegevens aan informatiebureau Economic Data Resources B.V. en gelieerde bedrijven voor het verminderen/beperken van kredietrisico’s/financiële risico’s, het innen van vorderingen en het optimaliseren van het debiteurenbeleid alsmede het handhaven van haar zorgplicht.
 10. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkunde behandeling die een bedrag ter grootte van €150,- (zegge: honderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich brengt, wordt de klant c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door Max Cosmetics Nederland uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materiaal- en techniekkosten. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is, dan is Max Cosmetics Nederland niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is- voorafgaand aan de werkzaamheden met de klant en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken. De klant is gehouden alle gegevens en bescheiden die Max Cosmetics Nederland naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stelle. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de klant. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Max Cosmetics Nederland legt op verzoek van de klant schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.
 11. Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij Max Cosmetics Nederland schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.
 12. Indien de klant niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de klant steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de klant aan Max Cosmetics Nederland de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die Max Cosmetics Nederland moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €100, onverminderd het recht van Max Cosmetics Nederland om de volledige schade te orderen.
 13. Bij een betalingsachterstand is Max Cosmetics Nederland gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.
 14. Max Cosmetics Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade aan het gebit/veneers wanneer de schade niet direct verwijtbaar is aan het handelen van Max Cosmetics Nederland.
 15. Max Cosmetics Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade welke te wijten is aan het niet of gedeeltelijk opvolgen van de adviezen betreffende de nacontrole of nazorg, zoals bijvoorbeeld het dragen van retainers / knarsbitjes door de klant, na behandeling / plaatsing facings en zoals meegegeven aan de klant na de definitieve plaatsing. Wanneer de adviezen van de tandarts niet worden opgevolgd vervalt de garantie.
 16. De aansprakelijkheid van Max Cosmetics Nederland is beperkt tot het bedrag waarop de door Max Cosmetics Nederland afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Max Cosmetics Nederland onder de verzekering.
 17. Max Cosmetics geeft 2 jaar garantie op materialen en behandeling (plaatsing)* mits u zich na 6 maanden bij ons laat controleren en aantoonbaar gebruik maakt van een knarsbitje.
 18. Deze garantie vervalt wanneer de facings worden gebruikt anders dan wij voorschrijven of wanneer er elke 6 maanden geen controle heeft plaatsgevonden.
 19. Mocht er na de plaatsing en door toedoen van de klant – door bijvoorbeeld foutief gebruik van de facings of verkeerde tandpasta – of door de klant verkozen behandelingen bij andere dan door Max Cosmetics goedgekeurde tandartsen aanpassingen of mondhygiënische behandelingen hebben plaatsgevonden anders dan hetgeen is omschreven in het door klant verkregen document na de plaatsing, vervallen alle garanties.

Max Cosmetics is aangesloten bij de volgende tandheelkundige kwaliteitsverenigingen: